Kypr | Kypr.cz - dovolená a last minute zájezdy na Kypr, informace o Kypru, reality na Kypru, počasí na Kypru, autopůjčovna, letenky a rekreační domy na pronájem

Mapa stránek

Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>

kypr.cz

Volejte zdarma

800 400 484
volejte 9:00-20:00

Nemovitosti Kypr

Famagusta / Protaras / Ayia Napa

Larnaca

Limassol

Kurz Euro

1 EUR je 26.920 Kč
ke dni 13. 6. 2024

Rozsáhlé možnosti a nejnižší cena, takové je cestovní pojištění online, které nabízí ePojisteni.cz.
PodlahyParkety.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 01. 06. 2015

 

I.                   ÚVOD

Cestovní agentura CASA VACANZE s.r.o. (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. U každého zájezdu je uvedeno, kterou CK je zájezd pořádán. Ceny a podmínky zájezdů nabízené CA jsou stejné jako ceny a podmínky zájezdů u pořádajících CK. Všechny CK, jejichž zájezdy jsou zařazeny do databáze zájezdů v systému CA, jsou řádně pojištěny proti úpadku. CA si vyhrazuje právo oprav případných nepřesností vzniklých při přepisu zájezdů do systému.

 

II.                OBJEDNÁVKY

Uživatel portálu rekreacnidomy.cz si může objednat jeden nebo více libovolných zájezdů z nabídky portálu. Pokud zákazník sám neurčí prioritu, CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a po první úspěšné rezervaci činnost skončí. Objednávka je platná, je-li řádně a kompletně vyplněna a odeslána přes objednávkový formulář nebo vyplněna za pomoci pracovníka CA. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nepravdivé, neúplné nebo nejednoznačné informace, a to i bez odpovědi zákazníkovi. CA si vyhrazuje právo nevyřizovat objednávky klientů, kteří objednaný zájezd neuhradili nebo klientů, kteří opakovaně nedodržovali obchodní podmínky. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

U  nabídek Last Minute nemusí být uvedeny kompletní informace, tyto upřesníme prostřednictvím našeho pracovníka. Cena "Dítě" je platná pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů příslušné CK.

 

III.             REZERVACE

CA provede rezervaci objednaného zájezdu i bez ověření zájmu zákazníka. Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést u jedné CK pouze jednu rezervaci. Maximálně má CA možnost provést tři rezervace na jednoho zákazníka. CA v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný. CA bude neprodleně informovat zákazníka, pokud nebude možné objednaný zájezd u CK rezervovat. V případě, že je rezervace úspěšná, je o této skutečnosti zákazník informován na uvedené kontaktní údaje. Zákazník má právo na informaci, kterou CK je zájezd pořádán. Zákazníkovi je sděleno, do kdy je nutné vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Souhlasí-li zákazník s podmínkami zakoupení zájezdu, budou mu poslány platební pokyny a potvrzení knihování.  Upozorňujeme, že hovory s pracovníky mohou být v rámci zkvalitňování našich služeb monitorovány.

Přijetí je Vaše závazná nabídka na rezervaci rekreačního ubytování. Přijetí nemusí mít žádnou určitou formu, zpravidla se však provádí písemným potvrzením, složením zálohy nebo celé částky.

Odesláním zálohy nebo celé částky projevujete souhlas s obchodními podmínkami poskytovalele a provozovatele serveru. Jestliže se naše prohlášení o přijetí obsahově liší od Vaší přihlášky, nebo jestliže chybí potvrzení Vašich zvláštních přání, pak je to naše nová nabídka. Rezervace se pak realizuje na základě této nové nabídky, jestliže prohlásíte, že ji přijímáte.

Bez úplného zaplacení nájemného nemáte nárok na vydání podkladů o nájmu nebo poskytnutí našich služeb. Poplatky za změnu rezervace a storno jsou splatné ihned.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že majitelé a pronajímatelé rekreačních domů jsou oprávněni po Vás vyžadovat kauci přiměřenou standardu a velikosti domu, ročním období a délce pobytu. Výši těchto nákladů Vám sdělíme dříve, než potvrdíme Vaši přihlášku.

Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou závazné, CA není odpovědna za následky vzniklé opožděnou platbou ze strany zákazníka. V případě, že zákazník nedodrží zaslané pokyny, může dojít ze strany CK/CA ke stornu rezervace nebo zájezdu, které se bude řídit obchodními podmínkami příslušné cestovní kanceláře.

 

IV.                PLATBA

Platba probíhá zpravidla dvoufázově, zákazník platí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a zbývajících 50% doplatí jeden měsíc před odjezdem. Výjimkou jsou zájezdy Last Minute a zájezdy kupované méně než jeden měsíc před odjezdem, kdy zákazník platí celou cenu zájezdu. CA upozorňuje na fakt, že je vždy třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK. Platba zálohy a doplatku je požadována na účet CA. Platba může proběhnout hotově na pobočce CA, převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. CA nevystavuje doklady o zaplacení. Jako doklad o platbě platí výpis z účtu nebo doklad o zaplacení vydaný bankou. Zaplatí-li zákazník na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k danému zájezdu. Hrozí-li prodlení v platbě, je CA oprávněna požádat zákazníka o provedení platby přímo na účet dané CK. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník, poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA, poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (zákazník nebo CA). Při platbě kartou je účtován manipulační poplatek ve výši 1,5% z částky. Tyto podmínky neplatí, pokud zákazník platí přímo CK. V tom případě platí podmínky CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme výjimečně, poplatky v takovém případě hradí vždy zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že může ve výjimečných případech nastat situace, kdy daná CK  rezervaci nepotvrdí. V tom případě má zákazník nárok na bezodkladné vrácení uhrazených částek. Zákazník nemá nárok na náhradu škody.

Letecké společnosti si vzhledem k proměnlivosti situace v oblasti cen leteckého benzinu vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Podmínky stanovené CK je CA povinna akceptovat.

 

V.             CESTOVNÍ DOKLADY

Cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, v případě cesty po Shengenském prostoru alespoň občanský průkaz. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu, u většiny se jedná o minimální platnost 6 měsíců (další info viz www.mzv.cz). Občané ostatních států jsou povinni ověřit si důležité informace ohledně podmínek vstupu do příslušných států. Vízové formality si musí zákazník zajistit sám ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícímu nenese CA ani pořadatel zájezdu žádnou odpovědnost.

Potřebné doklady k nastoupení zájezdu (vouchery, letenky apod.) obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK cca týden před odjezdem. Letenky mohou být předány až na letišti. U zájezdů Last Minute jsou cestovní doklady a pokyny předány v nebližším možném termínu po úhradě zájezdu. Pokud klient tyto doklady neobdrží 7 dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat CA. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání. Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné listiny a pokyny a CK je oprávněna zájezd zrušit.

 

VI.          ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

V některých případech je nutné zájezd nejdříve vyžádat u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. CA je v takovém případě oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu i před samotnou rezervací. Tato záloha je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha zákazníkovi vrací v plné výši. Výjimkou je situace, kdy si zákazník vybere jiný zájezd.

 

VII.       STORNO PODMÍNKY

Zákazník má právo zájezd stornovat do okamžiku, kdy se rezervace nestala závaznou. Později může zákazník zájezd stornovat podle storno podmínek dané CK. Odstoupení musí být podáno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno na e-mailovou adresu nebo fax prodejce a zároveň příslušné CK. V případě, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s dohodnutými podmínkami, hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu. Při opakovaném chování si CA vyhrazuje právo zákazníka odmítnout.

Až do začátku cesty můžete formou prohlášení vůči nám odstoupit od rezervace. Pro výpočet všech lhůt, také při telefonickém odstoupení, je vždy rozhodující dojití prohlášení k nám. Nám přísluší při odstoupení z Vaší strany při ztrátě nároku na sjednanou cenu cesty přiměřené odškodnění podle § 651 j BGB. Jeho výše se určuje podle původně dohodnuté ceny po odečtení hodnoty nákladů, které ušetříme, jakož i hodnoty, kterou můžeme získat za jiné využití služeb. Tento nárok můžeme také paušalizovat podle § 651 1 odstavec 3 BGB. Pokud nárok na odškodnění paušalizujeme, činí poplatky za odstoupení: (pokud není uvedeno u daného objektu jinak a není-li zahrnuto pojištění):

a) do 60 dnů před nastoupením nájmu 20 % potvrzené ceny

b) od 59. dne před zahájením nájmu 50 % potvrzené ceny

c) od 35. dne před zahájením nájmu 80 % potvrzené ceny

Vaše právo dokázat nám menší nárok na odškodnění zůstává nedotčeno.

 

VIII.             VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ

Dojde-li ke změně smlouvy nebo k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem, nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem.

 

IX.                ZÁKAZNICKÝ SYSTÉM

CA si vyhrazuje právo zasílání nevyžádaných zpráv všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA, kteří s tímto zasíláním souhlasili. Zákazník má možnost kdykoli zasílání těchto zpráv zrušit ve svém profilu.

Odesláním recenze klient dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze na www stránkách provozovaných CA.

CA uvádí u ubytovacích kapacit kategorizaci (tj. počet hvězdiček), kterou používá daná CK, kterou je zájezd pořádán. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie se mohou v jednotlivých zemích lišit, vyjadřuje ohodnocení subjektivní názor CK na kvalitu služeb.

 

X.             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CA prohlašuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu, který můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@kypr.cz odvolat a CA údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje. Veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou pro nás důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům naší společnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje mohou být zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnují je povinné pro uzavření některých služeb (pojištění apod.).

 

XI.            PRONÁJEM AUTOMOBILU

Záloha zaplacená za rezervaci automobilu je nevratná. Při stornování pronájmu automobilu 7 a méně dní před plánovaným pronájmem zákazník uhradí 70% celé částky.