Kypr | Kypr.cz - dovolená a last minute zájezdy na Kypr, informace o Kypru, reality na Kypru, počasí na Kypru, autopůjčovna, letenky a rekreační domy na pronájem

Mapa stránek

Počasí na Kypru: Famagusta: 0°C / 0°C Larnaca: 0°C / 0°C Limassol: 0°C / 0°C Nicosia: 0°C / 0°C Paphos: 0°C / 0°C Troodos: 0°C / 0°C Více>>

kypr.cz

Volejte zdarma

800 400 484
volejte 9:00-20:00

Nemovitosti Kypr

Famagusta / Protaras / Ayia Napa

Larnaca

Limassol

Kurz Euro

1 EUR je 26.920 Kč
ke dni 20. 5. 2024

Rozsáhlé možnosti a nejnižší cena, takové je cestovní pojištění online, které nabízí ePojisteni.cz.
PodlahyParkety.cz

Pracovní trh

Daňové zatížení

Kypr se stal další z nemnoha evropských zemí vyhledávaných pro své příznivé daňové zatížení. Už před vstupem Kypru do Evropské unie sem díky minimálnímu zdanění (4,5 %) zamířila řada firem. A Kypr zůstal atraktivní lokalitou i po začlenění do EU a OECD, kvůli kterému musel svůj daňový systém novelizovat.

Kypr láká cestovatele i podnikatele. Středomořská země se zařadila mezi takové evropské daňové ráje, jakými jsou Nizozemsko či Dánsko. Podle databáze Čekia registrují své holdingy na Kypru i Češi, například finančníci Pavel Tykač či Marek Dospiva. Poptávka po kyperských společnostech ze strany českých podnikatelů stále roste. Kypr naplňuje téměř všechny požadavky, které si kladou: daňové úspory, zachování anonymity vlastníka, sídlo v rámci EU a podobně. O zahraniční struktuře se podle něho vyplatí uvažovat, pokud firma dosahuje hrubého zisku alespoň jeden milion korun.

 

Zakládání společností

Pokud je většina jednatelů společnosti rezidenty Kypru, pak celosvětové příjmy takové firmy podléhají kyperské dani z příjmu. Ta je zde vyměřována bez ohledu na výši zisku, a sice ve výši 10 procent. To je absolutně nejnižší sazba daně z příjmu právnických osob v zemích Evropské unie. Další z kyperských výhod je možnost dluhového financování investic. Kypr nemá stanovena pravidla kapitálové přiměřenosti, proto firmy nemusí vyvažovat profinancování investic novými kapitálovými vstupy. Ztráta společnosti může být navíc započtena oproti ziskům v následujících letech, a to i oproti ziskům jiných společností ve skupině. Více informací na www.zakladanispolecnostinakypru.cz >>

 

Přístup na trh práce

Kyperská republika jako nový členský stát Evropské unie se rozhodlo nezavádět žádná přechodná opatření, která by bránila volnému přístupu pracovníků z České republiky na kyperský trh práce. Kypr v plném rozsahu umožňuje využívat práva volného pohybu občanů členských zemí EU/EHP na svém území.

 

Odchod za prací

Mezi státy EU panují značné rozdíly, pokud jde o to, kolik lidí v produktivním věku z nich za poslední čtyři roky odešlo do jiné země Unie. Nejvíc to bylo v Litvě, kde se přesunulo 3,1 procenta lidí. Hned za ním figuruje Kypr ( tři procenta ) a Polsko se Slovenskem ( dvě procenta ). Česko se díky půl procentu pohybuje v zhruba uprostřed pořadí. Tyto údaje obsahuje návrh zprávy Evropské komise, která hodnotí dopady uvolnění pracovního trhu po rozšíření bloku.

 

Pracovní povolení

Kypr neuplatňuje přechodná opatření, proto pro občany, které jsou členy Evropské Unie nebude potřeba pracovní povolení.

 

Povolení k pobytu

Na Kypru je bez povolení k pobytu možné pobývat tři měsíce. Pokud by chtěl někdo zůstat déle a pracoval by na Kypru musí si zažádat o povolení k pobytu před uplynutím tříměsíční doby na ministerstvu pro migraci a registraci, je nutné předložit tyto dokumenty:

  • řádně vyplnění standardní formulář od ministerstva pro migraci a registraci
  • platný cestovní pas nebo ID kartu
  • 2 fotografie
  • dokumenty od zaměstnavatele

Povolení k pobytu je vydáváno na 5 let. Povolení k pobytu je vydáno během 6 měsíců od data podání žádosti.

 

Sociální zabezpečení

Pokud se rozhodnete využít svého práva na volný pohyb v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) budete muset pravděpodobně řešit různé problémy a záležitosti týkající se sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, nárok na důchod, nemoci a úrazy aj.). Proto byly vytvořena ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU/EHP, jež jsou obsažena v nařízeních č. 1408/71 a574/72 a která Vám zajistí účinnou a úplnou ochranu. Ustanovení se aplikuje ve všech státech EU/EHP, tudíž i v Kyperské republice. Všeobecné informace o dané problematice naleznete v kostce na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí "Jak fungují ustanovení Společenství v praxi?"  - http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532

V případě, že začnete pracovat v Kyperské republice, budete přispívat do kyperského systému sociálního zabezpečení, tudíž získáte také právo na veškeré výhody tohoto systému. Podrobnější informace na internetových stránkách kyperského Ministerstva práce a sociálních věcí:

Dept. of Social Insurance,
7, Lord Byron Avenue,

1465 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22401632
Fax.: +357 22674982
e-mail: interrel@dsi.mlsi.gov.cy


Po ukončení pracovního poměru na Kypru je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu na Kypru u tamního úřadu práce. Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je

The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and  Social Insurance
7 Byron Avenue,
1465 Nicosia,
CYPRUS
interrel@sid.mlsi.gov.cy

 

Převod podpory v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadě práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer hmotného zabezpečení na Kypr, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E 303. Tento formulář musí žadatel předložit kompetentní instituci na Kypru, u níž se žadatel registruje za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti, do sedmi dnů od data odjezdu na Kypr, aby byla zajištěna kontinuita vyplácení dávek.

 

Uznávání pracovních kvalifikací

Kyperská republika, tak jako všechny evropské státy má svoje vlastní právní předpisy, kterými upravuje uznávání vzdělání získaného v zahraničí. Zároveň je vázaná i mezinárodními a bilaterálními dohodami, které uzavřela pro oblast uznávání vzdělání získaného v jiném státě.

Více informací na qualifications@dl.mlsi.gov.cy

 

Zdravotní péče a pojištění

1.6.2004 vstupuje v platnost novela Nařízení č. 1408/71.

- všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
- těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři (v některých zemích však bude přímý přístup zajištěn až k 1.7.2004 - Německo, Rakousko).
- od 1.6. je zaváděn Evropský průkaz zdravotního pojištění.
- české ZP přestávají vydávat formuláře E111, E110, E119, E128. Tyto formuláře jsou zrušeny a nahrazeny Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojišťovny, které jej ještě nevydávají, budou vydávat Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
- osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
- Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.
-U zahraniční zdravotní pojišťovny (v místě výkonu zaměstnání – na Kypru) si vyzvedněte formulář E 106.
-Formulář E 106 předejte na pracovišti ZP MV ČR, kde obdržíte Potvrzení o registraci. Platnost potvrzení je max. 6 měsíců. -Platnost Potvrzení je podle potřeby prodlužována.
-Žijí-li s vámi nezaopatření rodinní příslušníci, musíte doložit rodinný poměr na pracovišti ZP MV ČR (např. rodný list dítěte, oddací list apod.). I těmto osobám bude vydáno Potvrzení. Po příslušné registraci přestávají být uvedené osoby českými pojištěnci. Zdravotní péče jim bude v ČR poskytována na základě vydaného Potvrzení.
-Nezaopatřený rodinný příslušník, který byl dosud v kategorii osob OBZP, již nemusí ode dne registrace hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění v českém systému.
-Veškeré nové skutečnosti, které jsou rozhodné pro zařazení do příslušné kategorie musí pracovník oznámit ZP MV ČR do 8 dnů.

 

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

 

Odjezd za prací

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

 

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU:

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 234 462 041, email: info@cmu.cz, http://www.cmu.cz/

 

Jak najít zaměstnání

Databáze pracovních míst EURES. Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí EU/EHP spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí, které lze nalézt na portále http://europa.eu.int/eures. Síť EURES disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Personální zázemí služby EURES tvoří EURES poradci, kteří v rámci České republiky působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni žadateli o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližšího EURES poradce.

Nejvíce volných míst na Kypru je z oblasti zemědělství (pomocné práce), stavebnictví (zedníci, elektrikáři), obchodních aktivit (techničtí, programátorští analytici), hotelnictví (animátoři, číšníci, servírky), výroby (nábytek, operátoři výrobních linek), dále pak oblast zdravotnictví a sociální práce.

http://www.geocities.com/rsdt_cy/moving_cyprus.html - obecné informace o práci na Kypru
http://jobs.escapeartist.com/Openings/Cyprus/ - nabídka míst agentury, přes kterou firmy nabírají pracovní sílu
http://www.windowoncyprus.com/classifi.htm - zde umisťují své profily lidé, kteří hledají práci
http://www.cyprus-net.com/browse/50/Employment%20&%20Work – agentury a jejich databáze
http://www.lowtax.net/lowtax/html/jcylab.html – pracovní povolení aj.
http://groups.msn.com/CyprusPropertyOwnersBuyers/visasworkpermit.msnw - stránka, kde různí lidé sdělují všelijaké zkušenosti s vízy a povoleními
http://www.cyprustours.com/cypruscafe/viewforum.php?f=11 –a stránka, kde podobně nezávazně jako u předcházející stránky dochází k debatě o práci na Kypru, zde lidé píší o sobě o práci, jakou hledají, na svůj dotaz mohou a nemusí dostat odpověď
http://www.in2greece.com/jobs/job_forum.htm - stránka se zaměřením na práci v Řecku, avšak Kypr vzhledem k blízkosti i jazykové spřízněnosti nemusí být vyloučen
http://www.ccci.org.cy/

APOLA ABSOLUTE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD., P.O. Box 22554, 1522 Nicosia, Cyprus, Tel. +357 22840840, Fax +357 22751390, e-mail: infoapola@hyperion.com.cy , http://www.hyperion.com.cy/ 

MENTOR CONSULTING LTD., P.O. Box 21439, 1508 Nicosia, Cyprus, Tel. +357 22680096, Fax. +357 22665297, E-mail: horwath@horwathpk.com.cy 

PricewaterhouseCoopers, Svoronou 4, Ayii Omoloyites, Nicosia, Tel. +357 22555000, Fax. +357 22555024, e-mail: cyhcd.cy.pwc.com, http://www.pwcglobal.com/ 

KPMG, P.O. Box 21121, 1502 Nicosia, Cyprus, tel.: +357 22678700, Fax. +357 22678200, e-mail: Nicosia@kpmg.com.cy http://www.kpmg.com.cy/ 


POPTÁVAJÍCÍ FIRMY PROFESE, OBOR ČINNOSTI

A.N.T. METALLOFABRICA LTD svářečské profese
6 Rodionos K. Riga Tel: + 357 25 724 820
Agios Athanasios Industrial Estate + 357 25 724 827
4101 Agios Athanasios Fax: + 357 25 720 494
P.O.Box 54304 Email: info@metallofabrica.com
3723 Limassol, Cyprus http://www.metallofabrica.com/

Lord Sheratons zprostředkovatelé práce
Industrial Free Zone Tel: + 357 24 362811
P.O.Box 40850 Fax: + 357 24 816888 6307
Larnaca, Cyprus Email: sheraton@spidernet.com.cy
http://www.lordsheratons.com/

A.General Agents & Consultants zprostředkovatelé práce
Larnaca, Cyprus Tel: + 357 99 977319, + 357 99 113804
Email: agenagentco@hotmail.com

Link Consultants Group: zprostředkovatelé práce
Anexartisias Str. 61 Tel: + 357 25 745915
P.O.Box 53737 Fax: + 357 25 745814
Limassol, Cyprus Email: info@link-group.com
http://link-group.com/

M.S.M Employment Agency: zprostředkovatelé práce
P.O.Box 45004 Tel: +357 24 669566
7110 Aradippou Fax: +357 24 636720
Larnaca, Cyprus 

J & I – Estates Ltd. : tesaři, truhláři
18, Neofytou Nicolaide Ave. Tel: +357 26 819034
P.O.Box 62577 Fax: +357 26 811530
8066 Paphos

One Stop Employment Agency : číšníci, barmani, recepční,
P.O.Box 33910 Tel: + 357 23 824830 kuchaři, uklízečky
5318 Paralimni, Cyprus Fax: + 357 23741816
Email: onestop@cytanet.com.cy

L.A.K.Y. Service Magic Ltd.: zedníci, tesaři, instalatéři,
Buildings & house general services Tel: + 357 99 107065 elektrikáři
+357 99 517713 

A. A. S. Employment Bureau
21 Pandoras Str., Hadjimatheou Tel.: +357 24668281: technické profese
Yiannouri Court, Suite 3 Fax: +357 24668068
6042 Larnaca, Cyprus E-mail: aas@cytanet.com.cy 

Minimální mzda

Minimální mzda na Kypru funguje na bázi kolektivní smlouvy, je specifická pro každý sektor, např. pro prodavače a úředníky je to kolem 594 – 630 euro


Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba: 40 hodin
Dovolená: 4 týdny
Počet oficiálních svátků: 15, ale ne všechny jsou povinné

1. leden:   Nový rok
6. leden:  Tři králové
Pohyblivý svátek:   Zelené pondělí (50 dní před pravoslavnými Velikonocemi)
25. březen:   Národní svátek Řecké republiky - významný den považovaný za svátek
1. duben:   Národní den kyperských Řeků
Pohyblivý svátek:   Velký pátek (Řecká pravoslavná církev)
Pohyblivý svátek:   Velikonoční pondělí (Řecká pravoslavná církev)
1. květen:   Svátek práce
Pohyblivý svátek:  Pentecost - Kataklysmos (Slavnost potopy)
5. srpen:   Výročí turecké invaze
1. říjen:   Den kyperské nezávislosti
28. říjen:  Řecký národní den
25. prosinec:   1. Svátek vánoční
26. prosinec:   2. Svátek vánoční

V případě, že 1.1., 25.3, 1.5. a 1.10. je neděle, následující pondělí je také oficiálním volným dnem.